ایمیل : info@hamiancharity.ir   شماره تماس : 22838061 - 021

روش های کمک به موسسه

بانک ملت شعبه نياوران (کد 65193)

شماره حساب جام : 1665705907

شماره کارت بانک ملت

شماره کارت : 6104337762629580

بانک ملی شعبه نياوران (کد 1701)

شماره حساب سيبا : 0106379120004